Obstetričko oštećenje brahijalnog pleksusa – Paresis plexus brachilais obstetrica

Cerebralna Paraliza – Paralysis cerebralis
January 20, 2018
OPŠTE PRIHVAĆENI TERMINI U DJEČIJOJ FIZIJATRIJI
February 28, 2018

Izostanak fiziološke kontrakcije mišića i smanjena pokretljivost  zglobova gornjeg ekstremiteta, koja nastaje kao posljedica istezanja i oštećenja brahijalnog pleksusa tokom poroda, smatra se obstetričkom paralizom. Do ovakvog oštećenja dolazi za vrijeme poroda zatkom  ili kod poroda glavom kada se trakcija vrši za glavu i vrat.  Djelimično oštećenje nazivamo parezom a potpuno paralizom plexus brachilis-a.

Simptomi i znaci povrede brahijalnog pleksusa mogu varirati zavisno od težine i mjesta povrede brahijalnog pleksusa. Klinička slika se razvije odmah po rođenju, varira u prezentaciji i intenzitetu i jedinstvena je za svako dijete.

 

Simptomi zavise od stepena povrede nerva tj. da li se radi samo o nagnječenju nerva, povredi aksona ili potpunom prekidu nerva.

Ispadi motoričke i osjetne funkcije, te odsutnost refleksa različito se manifestuju, zavisno od mjesta povrede i stepena oštećenja zahvaćenog živca.Najznačajniji faktor rizika citiran u literaturi je velika porođajna težina ploda ( >4000 gr.), a najčešći mehanizam – nedovršena rotacija ramena pri rađanju. Uzroci mogu biti prenatalni, perinatalni i postnatalni.

 

Funkcionalna procjena obuhvata:

  1. Analizu držanja i spontane pokretljivosti zahvaćene ruke
  2. Ispitivanje obima pokreta u zglobovima ramenog pojasa i ruke u cjelini
  3. Mjerenje obima i dužine aficirane ruke
  4. Testiranje mišića
  5. Ispitivanje senzibiliteta
  6. Ispitivanje upotrebe ruke
  7. Analiza koordinacije pokreta