Cerebralna Paraliza – Paralysis cerebralis

Lumboišijalgija
November 27, 2017
Obstetričko oštećenje brahijalnog pleksusa – Paresis plexus brachilais obstetrica
January 20, 2018

Cerebralna paraliza (CP) je grupa kliničkih sindroma koji se odlikuju  abnormalnim tonusom mišića, abnormalnim držanjem i kretanjem. Ovakva simptomatologija je posljedica  abnormalnog razvoja mozga što su uzrokovali različiti faktori. Iako  sam poremećaj nije progresivan, klinički izraz se može vremenom promijeniti kako mozak sazrijeva.

Ukupna prevalenca cerebralne paralize (CP) je oko 2 na 1000 živorođenih. Prevalenca CP je daleko veća u prijevremeno rođene djece u odnosu na bebe rođene u terminu, a  povećava se i sa smanjenjem gestacijske dobi i porođajne težine.

Etiologija cerebralne paralize je multifaktorijelna i više faktora koegzistiraju.  Osim prematuriteta i porođajne težine, koji su najvažniji faktori rizika za razvoj CP, prijavljeni su i brojni drugi prenatalni i perinatalni faktori povezani sa povećanim rizikom od CP.

 

Kao najčešći faktori uzroka navode se:

 1. Prijevremeni porod
 2. Intrauterino ograničavanje rasta
 3. Intrauterine infekcije
 4. Antepartalna krvarenja
 5. Patologija placente
 6. Višestruka trudnoća

Dijagnoza cerebralne paralize se postavlja na osnovu kliničkog nalaza, uključujući kašnjenje motornog razvoja, perzistiranje primitivnih refleksa i prisustvo abnormalnih posturalnih reakcija. Kod većine djece, dijagnoza je jasna tokom prve dvije godine života.

 

Specifični principi tretmana:

 1. Habilitacija (vježbe razvoja) po Vojta metodi
 2. Habilitacija po Bobath konceptu
 3. Halliwick koncept
 4. TAMO terapijski pristup
 5. Feldenkrais metod
 6. Konduktivna edukacija (Peto)